جمعه 02 تیر 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6389دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2439دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 2025دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1766دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1694دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1537دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1454دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1533دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1512دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1420دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1400دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1347دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1425دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1287دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1239دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1255دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1249دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1258دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1311دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1269دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1258دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1282دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1297دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1226دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1233دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1272دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1231دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1245دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1260دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1217دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1221دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1265دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1228دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1199دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1299دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1309دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1294دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1247دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1245دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1244دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1265دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1494دانلود