شنبه 05 فروردین 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)5966دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2224دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1855دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1613دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1527دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1388دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1314دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1367دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1352دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1269دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1251دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1202دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1271دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1127دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1096دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1109دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1115دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1115دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1170دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1129دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1132دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1139دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1155دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1084دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1085دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1122دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1089دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1106دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1109دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1090دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1079دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1123دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1089دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1059دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1147دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1158دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1153دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1108دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1109دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1111دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1133دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1340دانلود