دوشنبه 04 اردیبهشت 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6141دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2330دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1937دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1691دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1607دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1459دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1386دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1453دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1433دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1351دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1323دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1275دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1345دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1200دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1162دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1176دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1188دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1186دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1203دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1239دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1198دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1199دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1207دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1228دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1154دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1150دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1187دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1162دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1172دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1182دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1157دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1147دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1192دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1158دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1131دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1216دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1225دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1221دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1176دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1176دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1177دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1196دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1417دانلود