پنجشنبه 04 خرداد 1396  
آمــــار صادرات فرش دستباف - اطلاعات اولیه
 عنوانکلیک 
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1392)6283دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1391)2402دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1390) 1992دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1389) 1740دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1388)1664دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1387)1507دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1386)1430دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1385)1502دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1384)1480دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1383)1389دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1382)1364دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1381)1318دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1380)1395دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1379)1251دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1378)1213دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1377)1222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1376)1232دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1375)1233دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1374)1246دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1373)1284دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1372)1242دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1371)1238دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1370)1251دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1369)1269دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1368)1197دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1367)1195دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1366)1235دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1365)1209دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1364)1215دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1363)1226دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1362)1195دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1361)1192دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1360)1238دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1359)1200دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1358)1171دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1357)1262دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1356)1269دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1355)1267دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1354)1222دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1353)1217دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1352)1216دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1351)1235دانلود
صادرات فرش دستباف ايران( سال 1350)1468دانلود